Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do udziału w konkursie "Moja ozdoba choinkowa", organizowanym przez Filię nr 1 (ul. Ratajczaka 7).
Na Wasze prace czekamy do 23 grudnia.
 
Wszystkie zgłoszone prace ozdobią naszą choinkę, znajdującą się przed biblioteką.
 
Konkurs Moja ozdoba choinkowa

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Anny Kamieńskiej z siedzibą przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 3. Konkurs ma charakter otwarty.
 4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od  9 do 23 grudnia 2020.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką plastyczną.
 7. Zgłaszane prace należy przynieść do Filii nr 1 w godzinach pracy placówki.
 8. Prace muszą być dziełami oryginalnymi i autorskimi.
 9. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej.
 10. Nagrodami w konkursie będą pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 11. Prace konkursowe zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, możliwość nieprzyznania nagród oraz unieważnienia konkursu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez uczestnika konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w konkursie i utratę prawa do nagrody.
 14. Niezbędnym warunkiem przyjęcia pracy jest dołączenie klauzuli informacyjnej RODO (patrz załącznik nr 1), podpisanej ręcznie i czytelnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 15. Jury składa się z osób wskazanych przez organizatora konkursu.
 16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 4 stycznia 2021 roku na stronie internetowej bibliotekaswidnik.pl, a laureaci zostaną powiadomieni o wynikach mailowo lub telefonicznie.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich, w celach promocyjnych w prasie, na  tronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych.
 18. Uczestnik musi posiadać pełne prawa własnościowe i majątkowe do składanych prac i odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i  pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji niniejszego konkursu, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 19. Przekazane prace nie będą zwracane. Z chwilą złożenia prac Uczestnik nieodpłatnie przekazuje prawa autorskie na rzecz Organizatora i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonej pracy na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia konkursu polach eksploatacji  w  ramach działań Organizatora na potrzeby konkursu oraz na inne cele związane z zadaniami realizowanymi przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231.
 20. Postanowienia końcowe:
 21. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej bibliotekaswidnik.pl.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.
 23. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizator.
 24. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających
  z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631),
  a w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu. 
 25. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania w przypadku nieaktualności.
 26. Poprzez udział w konkursie i przekazując zgłoszenie konkursowe, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i akceptuje go.

 Załącznik do konkursu moja ozdoba choinkowa