Regulamin wypożyczania filmów

1. Wypożyczanie zbiorów filmowych jest bezpłatne po okazaniu ważnej karty bibliotecznej.

2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć nie więcej niż 3 filmy.

3. Filmy wypożyczane są na 2 dni (seriale na 7 dni) z możliwością prolongaty.

4. Przy wypożyczeniu/zwrocie zbiorów filmowych należy niezwłocznie powiadomić bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach, pod żadnym pozorem nie należy dokonywać żadnych napraw we własnym zakresie.

5. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie filmów jest zabronione.

6. Wypożyczonych filmów nie wolno udostępniać innym osobom ani publicznie odtwarzać.

7. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnicy zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody w jednej z następujących form:

  • odkupienia tego samego filmu;
  • dostarczenia, za zgodą kierownika oddziału Biblioteki, innego filmu o zbliżonej wartości rynkowej oraz opłacie z tytułu niezwróconych materiałów bibliotecznych;
  • W  przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej  z części wydawnictwa  wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość serii.
  • W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia pozycji nie ma wpływu na wysokość odszkodowania.

8. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu korzystania ze zbiorów M-PBP w Świdniku oraz odpowiednie przepisy prawa.