Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna Gminy Świdnik posiada osobowość prawną, którą uzyskała poprzez wpis do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta w Świdniku pod nr 1 i działa na postawie niżej wymienionych dokumentów:

  • Ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123).
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami).
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami).
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami).
  • Porozumienia zawartego 9 lutego 2001 r. pomiędzy Zarządem Gminy Miejskiej Świdnik a Zarządem Powiatu Świdnickiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku zadań powiatowej biblioteki Publicznej dla Powiatu Świdnickiego.
  • Statutu M-PBP w Świdniku.